Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - artykuły

Absolwenci kierunków związanych z bezpieczeństwem - czy inwazja Rosji na Ukrainę wpłynęła na ich rynek pracy?

Kobieta w mundurze

Skutkiem inwazji Rosji na Ukrainę był wzrost poczucia zagrożenia również w Polsce. System ELA pozwala na ocenę, czy ten wzrost obaw wpłynął także na rynek pracy absolwentów bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa narodowego.

Oceniliśmy również, jak zmieniają się tendencje dotyczące udziału absolwentek, które rozpoczynają pracę w sektorach mundurowych.

Malejąca liczba absolwentów kierunków związanych z bezpieczeństwem

W okresie od 2017 do 2021 r. liczba absolwentów kierunków związanych z bezpieczeństwem spada. Częściowo jest to związane z zakończeniem uzupełniania kwalifikacji przez osoby już pracujące w służbach mundurowych. Spadek ten dotyczy głównie studiów I i II stopnia.

Liczba absolwentów kierunków związanych z bezpieczeństwem

Studia I stopnia Studia II stopnia
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
2017 4651 5036 2356 2788
2018 3759 4444 2637 2882
2019 3422 3961 2386 2876
2020 3243 3806 1956 2400
2021 2734 3036 1703 2237

Czy inwazja Rosji na Ukrainę zwiększyła zapotrzebowanie na prace w sektorach mundurowych?

Dane z systemu ELA wskazują na rosnący udział absolwentów kierunków związanych z bezpieczeństwem, którzy podejmują pracę w sektorach mundurowych. Niemniej jednak, należy podkreślić, że nieco więcej niż jeden na trzech absolwentów studiów II stopnia, i mniej niż jeden na pięciu absolwentów studiów I stopnia, rozpoczyna pracę w sektorach związanych bezpośrednio z kierunkiem ich studiów.

Można się było spodziewać, że wraz z początkiem wojny nastąpi większe zapotrzebowanie na zatrudnienie absolwentów kierunków bezpieczeństwa w służbach mundurowych. Jednak uzyskane dane wskazują, że wzrost udziału zatrudnionych w tym sektorze nie odbiega od obserwowanych w przypadku absolwentów z poprzednich lat tendencji, co prezentuje wykres poniżej. Warto jednak podkreślić, że w systemie ELA monitorujemy dopiero pierwszy rocznik absolwentów, którzy uzyskali dyplom i rozpoczęli pracę po wybuchu wojny.

Procent absolwentów kierunków związanych z bezpieczeństwem pracujących w służbach mundurowych w pierwszym roku po dyplomie

Wykres przedstawiający procent absolwentów kierunków związanych z bezpieczeństwem pracujących w służbach mundurowych w pierwszym roku po dyplomie

Czy absolwentki kierunków związanych z bezpieczeństwem częściej podejmują pracę w służbach mundurowych?

Pokazaliśmy już, że podejmowanie pracy w służbach mundurowych przez absolwentów kierunków związanych z bezpieczeństwem z roku na rok staje się coraz bardziej popularne. Warto jednak przyjrzeć się zmianom zachodzącym w zatrudnieniu absolwentów i absolwentek analizowanych kierunków w służbach mundurowych.

Jak można się spodziewać, zatrudnienie w służbach mundurowych jest znacznie bardziej popularne wśród absolwentów niż absolwentek. W przypadku absolwentów studiów I stopnia, udział mężczyzn w 2021 r. wyniósł 33,4% i wzrósł o niecałe 10 punktów procentowych w porównaniu do roku 2017. W grupie absolwentek natomiast wzrost ten wyniósł 4 punkty procentowe – 7,4% kobiet uzyskało dyplom w 2021 r. i podjęło pracę w służbach mundurowych, podczas gdy w 2017 r. było to 3,3%.

Procenty osób pracujących w służbach mundurowych po studiach I stopnia w pierwszym roku po dyplomie

Wykres przedstawiający procenty osób pracujących w służbach mundurowych po studiach I stopnia w pierwszym roku po dyplomie

Znacznie szybszą dynamikę wzrostu udziału kobiet podejmujących służbę po uzyskaniu dyplomu jednego z kierunków związanych z bezpieczeństwem potwierdzają dane względne. Od 2017 r. odsetek kobiet podejmujących służbę wzrósł o 123%, a mężczyzn jedynie o 39%.

Względny wzrost odsetka osób pracujących w służbach mundurowych po studiach I stopnia w pierwszym roku po dyplomie

Wykres przedstawiający względny wzrost odsetka osób pracujących w służbach mundurowych po studiach I stopnia w pierwszym roku po dyplomie

Absolwenci studiów II stopnia częściej niż ich koledzy kończący studia I stopnia podejmują pracę w służbach mundurowych. Dane ELA wskazują, że ponad połowa mężczyzn i około 1/6 kobiet kończących kierunki związane z bezpieczeństwem w 2021 r. podjęło pracę w służbach. Podobnie jak w przypadku absolwentów studiów I stopnia, również w tej grupie obserwujemy stopniowy wzrost zainteresowania pracą w służbach mundurowych – odpowiednio o nieco ponad 7 punktów procentowych wśród mężczyzn i niemal 8 punktów procentowych wśród kobiet w porównaniu do absolwentek i absolwentów z 2017 r.

Procenty osób pracujących w służbach mundurowych po studiach II stopnia w pierwszym roku po dyplomie

Wykres przedstawiający procenty osób pracujących w służbach mundurowych po studiach II stopnia w pierwszym roku po dyplomie

Znaczące różnice widoczne są również w zmianach względnych. Odsetek kobiet uzyskujących dyplom na kierunkach związanych z bezpieczeństwem, które podejmują potem służbę, niemal podwoił się od 2017 r., podczas gdy w przypadku mężczyzn wzrost ten wyniósł 16%. Rosnące zainteresowanie służbą wśród kobiet widoczne jest szczególnie od 2019 r.

Względny wzrost odsetka osób pracujących w służbach mundurowych po studiach II stopnia w pierwszym roku po dyplomie

Wykres przedstawiający względny wzrost odsetka osób pracujących w służbach mundurowych po studiach II stopnia w pierwszym roku po dyplomie

W celu uzupełnienia oceny wejścia na rynek pracy absolwentów i absolwentek kierunków związanych z bezpieczeństwem, zostały przeanalizowane również ich zarobki. W celu porównywalności danych absolwentów z poszczególnych roczników, a także aby zniwelować wpływ różnic pomiędzy poszczególnymi regionami, zastosowaliśmy Względny Wskaźnik Zarobków.

Przy porównaniu wynagrodzeń uwzględniona została grupa absolwentów, którzy nie mieli doświadczenia zawodowego przed ukończeniem studiów i rozpoczęli swoją pierwszą pracę w służbach mundurowych. Ograniczenie to związane jest z faktem, iż część absolwentów analizowanych kierunków miało obowiązek uzyskania dyplomu dla kontynuacji swojej służby, a ich wynagrodzenia uwzględniają już odbyty staż w służbie i uzyskany stopień.

Dane systemu ELA wskazują, że wśród absolwentów po raz pierwszy podejmujących pracę po uzyskaniu dyplomu, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu nie ma istotnych różnic w wysokości osiąganych wynagrodzeń ze względu na płeć – osiągane zarobki po studiach I i II stopnia kształtują się na poziomie około 60-65% średnich zarobków i relacja ta nie zmienia się znacząco dla absolwentów z kolejnych lat. Warto jednocześnie zauważyć, że względne zarobki wszystkich absolwentów studiów, którzy nie mieli doświadczenia zawodowego przed uzyskaniem dyplomu w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu są niższe, niż absolwentów kierunków związanych z bezpieczeństwem bez doświadczenia zawodowego. Wynosiły one odpowiednio 48% dla absolwentek i 57% dla absolwentów studiów I stopnia oraz 57% dla absolwentek i 67% dla absolwentów studiów II stopnia w 2021 r.

Różnica ta jest znacząca szczególnie w przypadku absolwentów studiów I stopnia. Natomiast brak luki płci w wynagrodzeniach oznacza, że sektor służb mundurowych jest bardziej atrakcyjny dla kobiet, które w przypadku całej populacji absolwentów zarabiają mniej niż mężczyźni.

Względny wskaźnik zarobków osób pracujących w służbach mundurowych po studiach I stopnia w pierwszym roku po dyplomie

Wykres przedstawiający względny wskaźnik zarobków osób pracujących w służbach mundurowych po studiach I stopnia w pierwszym roku po dyplomie

Względny wskaźnik zarobków osób pracujących w służbach mundurowych po studiach II stopnia w pierwszym roku po dyplomie

Wykres przedstawiający względny wskaźnik zarobków osób pracujących w służbach mundurowych po studiach II stopnia w pierwszym roku po dyplomie