Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Właścicielem Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 1/3. Operatorem ww. systemu jest Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB).

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej ELA.

Data publikacji aplikacji: 2020-07-27

Data ostatniej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Może brakować atrybutów opisowych aria-label.
  • Niektóre elementy infografik mogą mieć nieodpowiedni kontrast.
  • Elementy ozdobne mogą nie być blokowane dla czytników ekranu.
  • Tooltipy mogą być niedostępne z poziomu klawiatury.
  • Może brakować tekstów alternatywnych do obrazów.
  • Zamieszczone na stronie pliki w formacie PDF mogą nie spełniać wymagań dostępności cyfrowej.
  • Aplikacja nie działa w pozycji horyzontalnej ekranu.

Aplikacja jest w trakcie modyfikacji, które uczynią ją bardziej dostępną. Prace są prowadzone i sukcesywnie dostępność będzie ulegała poprawie.

Wyłączenia

  • Pliki PDF zamieszczone w Strefie Eksperta, które nie zostały wytworzone przez OPI PIB.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-27

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Rafał Jendrzejewski, adres email: dostepnosc@opi.org.pl lub numer telefonu: 512 014 561. Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności architektonicznej

Budynek znajduje się w ścisłym centrum Warszawy, w dzielnicy Śródmieście, otoczony ulicami: Wspólną, Kruczą, Hożą oraz Placem Trzech Krzyży. Do Ministerstwa można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej: metrem linią M1 (przystanek Centrum), tramwajem (przystanek Krucza 05 i 06 oraz Hoża 03 i 04) lub autobusem (przystanki: Pl. Trzech Krzyży 03 i 52, Krucza 01 i 02 lub Wspólna 01 i 02).

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Wejście główne do budynku od ul. Hożej 20 i dwa wejścia do budynku od ul. Wspólnej. Dla gości przeznaczone jest wejście główne. Wejście dostosowane jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Recepcja znajduje się w holu naprzeciw wejścia głównego do budynku. W celu umożliwienia osobie niesłyszącej wyposażonej w aparat słuchowy odbiór dźwięku poprzez cewkę (T) recepcja została wyposażona w pętlę indukcyjną. Recepcja znajduje się na wprost drzwi wejściowych i posiada stanowisko umożliwiające wygodną obsługę osób na wózkach. Po lewej stronie od wejścia znajduje się szatnia, po prawej poczekalnia dla gości i osób oczekujących, wyposażona w dystrybutor wody.

W holu, nad stanowiskiem recepcyjnym, znajdują się elektroniczne tablice informacyjne, wyświetlające dane w sposób kontrastowy, na wysokości umożliwiającej odczyt przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich lub osoby niskiego wzrostu. Dalsze przejście do budynku zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim. Goście i interesanci poruszają się po budynku w asyście ochrony lub pracownika departamentu/biura merytorycznego w sprawie.

W budynku znajdują się 4 windy, przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach i niewidomych – klawisze pięter podświetlane są kolorami kontrastowymi i są oznaczone pismem punktowym dla osób niewidomych (alfabetem Braille’a). Kabiny nadają komunikaty głosowe, informujące o położeniu windy oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi, oraz są wyposażone w krzesełka chowane w ścianie. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich jest zapewniony dostęp do wszystkich korytarzy i pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach budynku, tj. na parterze i na piętrach I – V. Progi w przejściu z korytarza do pomieszczeń biurowych są wyrównane z poziomem podłogi. W wyjątkowych przypadkach wysokość progu jest zgodna z obowiązującymi przepisami i nie przekracza 2 cm. Progi są wyróżnione kolorystycznie.

W budynku znajdują się dwa ciągi komunikacyjne pionowe (schody) po prawej i lewej stronie budynku. Stopnie (pierwszy i ostatni) schodów oznaczone są pasami ostrzegawczymi koloru żółtego. Poręcze schodów oznaczone są pismem punktowym dla osób niewidomych (alfabetem Braille’a), informującym osoby niewidome, poruszające się w nieznanym otoczeniu, dokąd prowadzą schody. Poręcz środkowa o biegu ciągłym pełni rolę drogi ewakuacyjnej dla osób niewidomych, natomiast poręcz zewnętrzna o biegu nieciągłym pełni dla tych osób rolę drogi komunikacyjnej.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w skrzydle po prawej stronie budynku (strona wschodnia budynku). Zainstalowano w niej przycisk alarmowy umożliwiający wezwanie pomocy oraz nasadkę toaletową z podłokietnikami umożliwiającą korzystanie z WC.

Przy wjeździe na parking przed szlabanem, po lewej stronie, znajduje się megafon z przyciskiem wzywającym dla osób z niepełnosprawnością.

Przed budynkiem, na parkingu Ministerstwa, wyznaczono i oznakowano 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W okolicy wjazdu na parking Ministerstwa (przed szlabanem, na ul. Hożej) dostępne są również oznaczone znakiem pionowym dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce postojowe na parkingu Ministerstwa jest zintegrowane z ciągiem komunikacyjnym (chodnik). Chodnik przy wejściu głównym do budynku jest obniżony do poziomu gruntu i przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Krawężnik chodnika jest wyróżniony kolorystycznie. Ruchem na parkingu Ministerstwa zarządza pracownik ochrony, który - na żądanie - udziela pomocy w zakresie korzystania z miejsca parkingowego i dostępu do budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psem asystentem osoby niepełnosprawnej ruchowo. Budynek nie jest oznaczony piktogramem informującym o tej możliwości.

W budynku znajdują oznaczenia w druku powiększonym dla osób słabowidzących (droga do wyjścia głównego z budynku – na parterze). Na piątym piętrze znajdują się dwa fotele do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami oraz nieprzytomnych.

Budynek wyposażono w system ostrzegania pożarowego DSO (Dźwiękowy System Ostrzegania). Procedury ewakuacyjne uwzględniają pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z urzędem:

Fax: (22) 52 92 792
E-mail: pomoc@mnisw.gov.pl

Zachęcamy do skorzystania z usługi Tłumacz Migam, która umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia z kamerą, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Dostęp do usługi finansuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Ministerstwo Cyfryzacji.

Link do połączenia znajduje się w prawym górnym rogu strony internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (symbol migających dłoni), można też kliknąć w poniższy odnośnik:

Strona aplikacji Tłumacz Migam

Usługa ta jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu 8:00 - 16:00.

W siedzibie Ministerstwa zapewniamy dostęp do usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Chęć skorzystania z takiej usługi należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym spotkaniem w urzędzie.

Ministerstwo udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (trzeciej) w kontaktach z urzędem.

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępnia aplikację mobilną ELA w wersji dla systemu Android.