Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - artykuły

Skuteczny jak magister inżynier.

Trzy osoby ubrane w żółte kamizelki i kaski znajdują się na placu budowy. Wspólnie przyglądają się makiecie.

Wśród absolwentów studiów biotechnologicznych i informatycznych lepiej wypadają absolwenci z dziedziny nauk technicznych. Magistrowie-inżynierowie w porównaniu do magistrów szybciej znajdują pracę, mają też relatywnie wyższe zarobki.

Wyniki absolwentów z 2014 r. studiów 2. stopnia z dyscyplin o tych samych nazwach mieszczących sie w różnych dziedzinach różnią się między sobą. Porównano dyscypliny, w których występują nauki techniczne a liczba absolwentów przekracza 300 osób: biotechnologię i informatykę.

Biotechnologia

Absolwenci biotechnologii ukończyli studia w tej dziedzinie w jednym z trzech obszarów: nauk biologicznych (58% absolwentów w dziedzinie), nauk rolniczych (18% absolwentów) oraz nauk technicznych (23% absolwentów).

Absolwenci studiów 2. stopnia z dziedziny biotechnologii według obszaru nauk wykres Źródło: dane z systemu ELA

Spośród wszystkich absolwentów studiów biotechnologicznych największą aktywnością zawodowa cechują się absolwenci z dziedziny nauk technicznych, niższe zaangażowanie na rynku pracy obserwujemy natomiast wśród absolwentów z dziedziny nauk rolniczych. Absolwenci z dziedziny nauk biologicznych i rolniczych częściej na początku swojej aktywności zawodowej pracują w formie nieetatowej, np. na umowę-zlecenia. Ogółem, wśród tej grupy absolwentów (bez względu na dziedzinę nauk) relatywnie rzadko absolwenci decydują się na prowadzenie działalności na własny rachunek.

Odsetek pracujących absolwentów studiów 2. stopnia z 2014 r. z dziedziny biotechnologii
według typu zatrudnienia i obszaru

wykres wykres wykres Źródło: dane z systemu ELA

Absolwenci biotechnologii różnią się również, jeżeli chodzi o ryzyko bezrobocia i zarobki. Największym ryzykiem bezrobocia cechują się absolwenci kierunków rolniczych, a ich zarobki (względem przeciętnego wynagrodzenia z powiatu zamieszkania) są najniższe. Co więcej, w tej grupie absolwentów obserwujemy wzrost względnego wskaźnika bezrobocia w czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu, co wskazuje na relatywnie rosnące ryzyko bezrobocia. Najlepiej radzą sobie absolwenci z dziedziny nauk technicznych, którzy spośród wszystkich absolwentów mają najwyższe zarobki względem przeciętnych w powiatach zamieszkania absolwentów, jak również najniższe ryzyko bezrobocia począwszy od czwartego roku po uzyskaniu dyplomu. Co więcej, jedynie w przypadku tej grupy absolwentów biotechnologii względny wskaźnik bezrobocia maleje przez cały okres obserwacji.

Ścieżka względnego wskaźnika bezrobocia i względnego wskaźnika zarobków absolwentów studiów 2. stopnia z dyscypliny biotechnologia z 2014 r. według obszaru nauk w ciągu 5 lat po uzyskaniu dyplomu

wykres Źródło: dane z systemu ELA

Informatyka

Absolwenci informatyki radzą sobie na rynku pracy lepiej niż pozostali, co potwierdzają wyniki kolejnych edycji systemu ELA. Jednak również i w tym przypadku widać różnice pomiędzy absolwentami z obszarów nauk matematycznych i nauk technicznych. Ci ostatni przeważają w analizowanej grupie (jest to 85% ogółu absolwentów dziedziny informatyki z 2014 r.)

Absolwenci studiów 2. stopnia z dziedziny informatyki według obszaru nauk
wykres Źródło: dane z systemu ELA

Informatycy stanowią specyficzną grupę, która charakteryzuje się wyższym niż przeciętnie odsetkiem osób prowadzących działalność na własny rachunek, a jednocześnie znacznie niższy jest odsetek absolwentów informatyki pracujących na innej formie niż etat (np. samozatrudnienie), w porównaniu do wszystkich absolwentów.

Podobnie jak w przypadku biotechnologii, absolwenci informatyki z obszaru nauk technicznych cechują się wyższą aktywnością zawodową niż ci, którzy kończyli studia z tej dziedziny w obszarze nauk matematycznych. Luka ta jest stabilna w czasie.

Odsetek pracujących absolwentów studiów 2. stopnia z 2014 r. z dziedziny informatyki
według typu zatrudnienia i obszaru


wykres wykres Źródło: dane z systemu ELA

Informatycy mają bardzo niskie ryzyko bezrobocia, a jednocześnie osiągają wysokie zarobki, w porównaniu do absolwentów z innych dziedzin. Ale również w tym przypadku występują różnice, jeżeli chodzi o ryzyko bezrobocia i zarobki informatyków w zależności od obszaru nauki. Absolwenci studiów technicznych mają relatywnie mniejsze ryzyko bezrobocia, a jednocześnie ich zarobki są wyższe w porównaniu do absolwentów z obszaru nauk matematycznych.

Ścieżka względnego wskaźnika bezrobocia i względnego wskaźnika zarobków absolwentów studiów 2. stopnia z dyscypliny informatyka z 2014 r. według obszaru nauk w ciągu 5 lat po uzyskaniu dyplomu.
wykres Źródło: dane z systemu ELA