Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - artykuły

Po których studiach najczęściej absolwentki rodzą dzieci?

Dwójka dzieci czyta książkę

Zakończenie studiów to nie tylko czas rozpoczęcia aktywności zawodowej, ale również czas zakładania rodzin i podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci. Dane z systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) wskazują, że częściej na dzieci decydują się absolwentki zamieszkujące w mniejszych miejscowościach i na wsi. Biorąc natomiast pod uwagę dziedzinę studiów, częściej są to absolwentki nauk medycznych i o zdrowiu oraz nauk społecznych.

Absolwentki z mniejszych miejscowości częściej decydują się na dzieci

Wyniki systemu ELA pozwalają na prześledzenie, jaki odsetek absolwentek ma doświadczenie macierzyństwa w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Jak można się spodziewać, wraz z upływem czasu rośnie odsetek absolwentek, które urodziły dzieci. Większy jest też udział matek wśród absolwentek studiów II stopnia i jednolitych magisterskich. Doświadczenie macierzyństwa jest zróżnicowane w zależności od dziedziny ukończonych studiów, a także wielkości miejscowości zamieszkania. Na dzieci częściej decydują się absolwentki zamieszkałe w mniejszych miejscowościach, a rzadziej – w miastach na prawach powiatu i w dużych miastach.

Absolwentki nauk medycznych i o zdrowiu najczęściej decydują się na macierzyństwo

Co ciekawe, eksperci z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB) zaobserwowali również zróżnicowanie ze względu na dziedzinę ukończonych studiów. Największy odsetek absolwentek, które mają dzieci obserwujemy wśród absolwentek z dziedziny nauk medycznych i o zdrowiu.

% kobiet z doświadczeniem macierzyństwa: dziedzina nauk medycznych i o zdrowiu

Wykres % kobiet z doświadczeniem macierzyństwa: dziedzina nauk medycznych i o zdrowiu

Ponad 40% absolwentek jednolitych studiów magisterskich z tej dziedziny z 2015 r. w ciągu pięciu lat od ukończenia studiów doświadczył macierzyństwa. Najczęściej dzieci pojawiają się w piątym roku po ukończeniu studiów, co odpowiada okresowi po odbyciu stażu i specjalizacji.

Również stosunkowo często dzieci pojawiają się u absolwentek kierunków z dziedziny nauk społecznych, szczególnie w przypadku absolwentek studiów II stopnia, mieszkających w mniejszych miejscowościach. Rzadziej na dzieci decydują się absolwentki jednolitych studiów magisterskich (a więc głównie kierunków prawniczych i psychologicznych).

% kobiet z doświadczeniem macierzyństwa: dziedzina nauk społecznych

Wykres % kobiet z doświadczeniem macierzyństwa: dziedzina nauk społecznych

Kolejną grupą kierunków, po których absolwentki często doświadczają macierzyństwa są nauki rolnicze – wśród tej grupy ponownie częściej dzieci pojawiają się wśród mieszkanek mniejszych miejscowości.

% kobiet z doświadczeniem macierzyństwa: dziedzina nauk rolniczych

Wykres % kobiet z doświadczeniem macierzyństwa: dziedzina nauk rolniczych

W grupie absolwentek kierunków z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych obserwujemy szczególnie dużą lukę w zależności od miejsca zamieszkania. O ile po studiach II stopnia absolwentki mieszkające w mniejszych miejscowościach decydują się na dzieci podobnie często, jak kobiety kończące studia z dziedziny nauk rolniczych czy humanistycznych, to wśród mieszkanek dużych miast odsetek ten jest o niemal 8 punktów procentowych niższy pięć lat po uzyskaniu dyplomu wśród absolwentek z 2015 r. Różnice te narastają z każdym rokiem po uzyskaniu dyplomu.

% kobiet z doświadczeniem macierzyństwa: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Wykres % kobiet z doświadczeniem macierzyństwa: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

% kobiet z doświadczeniem macierzyństwa: dziedzina nauk humanistycznych

Wykres % kobiet z doświadczeniem macierzyństwa: dziedzina nauk humanistycznych

Humanistki rzadziej mają dzieci niż inżynierki

Kolejną ciekawostką jest to, że absolwentki z dziedziny nauk humanistycznych nieco rzadziej mają dzieci niż absolwentki kierunków inżynieryjno-technicznych, właściwie w przypadku każdej klasy wielkości miejscowości. Rzadziej także niż w grupie absolwentek inżynieryjno-technicznych na dzieci decydują się absolwentki z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych.

% kobiet z doświadczeniem macierzyństwa: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Wykres % kobiet z doświadczeniem macierzyństwa: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Najrzadziej na dzieci decydują się absolwentki z dziedzin sztuki oraz nauk teologicznych.

% kobiet z doświadczeniem macierzyństwa: dziedzina sztuki

Wykres % kobiet z doświadczeniem macierzyństwa: dziedzina sztuki

% kobiet z doświadczeniem macierzyństwa: dziedzina nauk teologicznych

Wykres % kobiet z doświadczeniem macierzyństwa: dziedzina nauk teologicznych

Uwaga: odsetki nie są podawane w przypadku absolwentek w grupach, w których liczebność jest niższa niż 30 osób.