Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - artykuły

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe nie sprawiają zawodu.

Chłopak stojący pomiędzy regałami w bibliotece.

Absolwenci studiów I stopnia PWSZ są bardziej ukierunkowani do wejścia na rynek pracy i częściej łączą studia z pracą zawodową. Osoby kończące studia II stopnia są bardziej zagrożone bezrobociem – jednak dotyczy to tylko tych absolwentów, którzy przed uzyskaniem dyplomu nie mieli doświadczenia zawodowego. Takie dane wynikają z analiz przeprowadzonych przez system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA).

O determinacji absolwentów studiów I stopnia PWSZ w zdobywaniu rynku pracy świadczy m.in. większy udział osób podejmujących pracę i ponad dwukrotnie większy procent osób rejestrujących się jako bezrobotni. Absolwenci PWSZ rzadziej decydują się na podjęcie studiów II stopnia (46%) niż pozostali absolwenci studiów licencjackich (54%). W okresie dalszych studiów są również bardziej skłonni do łączenia ich z pracą zarobkową – przepracowują średnio o 15% więcej czasu, niż przeciętny absolwent.

W przypadku studiów II stopnia procent przepracowanych miesięcy po dyplomie przez absolwentów PWSZ jest podobny jak wśród ogółu absolwentów (odpowiednio 80% i 77%). Są jednak bardziej narażeni na ryzyko bezrobocia – problem ten dotyczy przede wszystkim tych absolwentów PWSZ, którzy przed ukończeniem studiów nie mieli doświadczenia pracy etatowej ani samozatrudnienia. Ci absolwenci PWSZ, którzy mieli takie doświadczenie, bywali bezrobotni nie częściej niż przeciętny absolwent.

Zarobki absolwentów studiów II stopnia na PWSZ były nieco niższe niż u ogółu absolwentów: wynosiły odpowiednio 2900 zł i 3300 zł brutto miesięcznie. Różnica ta wynika przede wszystkim z tego, że absolwenci PWSZ mieszkają w powiatach o niższej przeciętnej płacy. Po uwzględnieniu średniego poziomu zarobków w powiecie zamieszkania różnica prawie znika – absolwenci PWSZ zarabiają tylko o 2% średniej lokalnej mniej niż przeciętny absolwent (odpowiednio 75 i 77 procent średniej poziomu zarobków).

Jak wynika z tegorocznej edycji ELA absolwenci PWSZ w przypadku większości obszarów studiów są częściej narażeni na bezrobocie i niższe zarobki od innych absolwentów. Wyjątkiem są nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej. W tym obszarze absolwenci Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych osiągają wyniki zauważalnie lepsze od pozostałych absolwentów.

Rysunek 1. Względny Wskaźnik Zarobków i względny Wskaźnik Bezrobocia wśród absolwentów PWSZ z poszczególnych obszarów studiów II stopnia i wśród ogółu absolwentów studiów II stopnia w tych obszarach

ELA wie wszystko o Ekonomicznych Losach Absolwentów

System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów ELA jest tworzony na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym. Jego celem jest przekazywanie jak najbardziej wyczerpujących informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy. Głównym źródłem informacji w systemie są dane administracyjne pochodzące z dwóch źródeł - systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dane m. in. o sytuacji zawodowej absolwentów: zatrudnieniu, bezrobociu, wynagrodzeniach) oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę MNiSW (zawiera informacje m.in. o wykształceniu absolwentów szkół wyższych). Aktualnie ELA generuje pięć typów raportów o ekonomicznych losach absolwentów uczelni: Poszukiwanie pracy i bezrobocie, Wynagrodzenia, Praca przed i po dyplomie, Praca a dalsze studia, Geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów.