Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - artykuły

Odcienie sukcesu informatyków.

Mężczyzna programuje.

Informatyka informatyce nierówna?

Informatyk to zawód przyszłości. Wielu absolwentów szkół średnich wybiera ten kierunek, uważając że zagwarantuje im wysokie zarobki. Ale, czy tak faktycznie jest? W każdej edycji ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) bardzo wyraźnie widać, że absolwenci studiów informatycznych najlepiej sobie radzą na rynku pracy. Mają najwyższe zarobki i niskie ryzyko bezrobocia. Dane systemu ELA pokazują jednak, że są różnice pomiędzy absolwentami tego kierunku. Zarówno jeżeli popatrzymy na osiągane zarobki, jak i uwzględniając ryzyko bezrobocia.

Polskie uczelnie mają szeroką ofertę nauczania z zakresu nauk informatycznych. Można studiować ten kierunek w wielu ośrodkach akademickich. Warto jednak wziąć pod uwagę, że absolwenci informatyki studiów II stopnia w dziedzinie nauk technicznych uzyskują dyplom magistra inżyniera, a absolwenci nauk ścisłych i matematycznych – dyplom magistra. Ponadto, informatycy często zaczynają pracę w trakcie studiów. Takie doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie studiów przekłada się na ekonomiczne losy absolwentów kierunków informatycznych na rynku pracy.

Magister inżynier zarabia lepiej

Średnie zarobki absolwentów informatyki po uzyskaniu dyplomów są wyższe wśród absolwentów mających doświadczenie na rynku pracy, a także wśród tych, którzy ukończyli studia w dziedzinie nauk technicznych, co ilustrują poniższe wykresy. W przypadku kolejnych roczników absolwentów nominalne zarobki rosną, ale w porównaniu do średniego wynagrodzenia widać bardzo stabilną sytuację. Absolwent informatyki z doświadczeniem zawodowym zarabia przeciętnie około 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w swoim miejscu zamieszkania – wskaźnik ten jest nieco wyższy dla magistrów inżynierów.

Średnie nominalne zarobki absolwentów informatyki według roczników i okresu od uzyskania dyplomu

Wykres przedstawiający średnie nominalne zarobki absolwentów informatyki według roczników i okresu od uzyskania dyplomu Źródło: dane ELA

W kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu wynagrodzenia rosną, zarówno nominalnie, jak i w ujęciu względnym. Oznacza to, że zarobki informatyków rosną szybciej niż wszystkich absolwentów ogółem. Po czterech latach od uzyskaniu dyplomu osoby z tytułem mgr inż. po kierunkach informatycznych, które pracowały w trakcie studiów zarabiają przeciętnie dwukrotność średnich wynagrodzeń z ich miejsca zamieszkania, natomiast magistrowie bez doświadczenia w trakcie studiów – 1,5 krotność przeciętnego wynagrodzenia (czyli podobnie do magistrów inżynierów z doświadczeniem w pierwszym roku po dyplomie).

Względny Wskaźnik Zarobków absolwentów informatyki według roczników i okresu od uzyskania dyplomu

Wykres przedstawiający względny wskaźnik zarobków absolwentów informatyki według roczników i okresu od uzyskania dyplomu Źródło: dane ELA

Czy istnieje bezrobocie wśród informatyków?

Okazuje się, że informatycy także mogą być bezrobotni. Różną sytuację określonych grup absolwentów informatyki na rynku pracy przedstawia Względny Wskaźnik Bezrobocia. Pokazuje on ryzyko bezrobocia wśród absolwentów w relacji do stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania.

Eksperci Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB) zauważyli, że absolwenci, którzy mieli doświadczenie pracy przed uzyskaniem dyplomu cechują się bardzo niskim ryzykiem bezrobocia. Ponownie, nieznacznie lepsza jest sytuacja wśród magistrów inżynierów. Natomiast absolwenci bez doświadczenia pracy w trakcie studiów w pierwszym roku po dyplomie znacząco częściej rejestrowali się w urzędach pracy – tutaj również częściej dotyczyło to magistrów po studiach w dziedzinie nauk ścisłych i matematycznych. Warto podkreślić, że różnice te utrzymują się nawet do 5 lat po uzyskaniu dyplomu.

Wykres przedstawiający względny wskaźnik bezrobocia absolwentów informatyki według roczników i okresu od uzyskania dyplomu Źródło: dane ELA