Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - artykuły

Następny przystanek – doktorat. Po jakich studiach absolwenci wybierają kształcenie doktorskie?

Kobieta wykonuje badania w laboratorium

System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) stale się rozwija. Już jesienią tego roku każdy będzie mógł sprawdzić, jakie są zawodowe i naukowe losy doktorantów i osób ze stopniem doktora. Najczęściej wyboru ścieżki naukowej dokonują absolwenci kierunków ścisłych i przyrodniczych, a najrzadziej – absolwenci kierunków z dziedziny nauk społecznych.

Część absolwentów decyduje się na wybór dalszej kariery naukowej, kontynuując naukę na studiach doktoranckich, a od 2019 r., także w szkołach doktorskich. Dane gromadzone przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) w systemach ELA oraz POL-on pozwalają sprawdzić, którzy absolwenci częściej wybierają dalszą naukę na takich studiach.

Spada liczba doktorantów

Najczęściej studia doktorskie wybierają absolwenci z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych – odsetek ten jest dość stabilny w czasie, natomiast stosunkowo najrzadziej – absolwenci nauk społecznych. Uzyskane dane wskazują również na zmniejszenie zainteresowania kontynuacją nauki na ścieżce doktorskiej, szczególnie w przypadku absolwentów nauk teologicznych oraz z dziedziny sztuki. W przypadku pozostałych dziedzin też widoczny jest pewien spadek. Zmiana ta może być spowodowana wprowadzeniem szkół doktorskich, skutkujących zmniejszeniem liczby osób podejmujących studia doktorskie. Przy czym należy zastrzec, że część tego spadku wynika z odłożonych decyzji nauki na ścieżce doktorskich po roku lub więcej od uzyskania dyplomu.

dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
dziedzina nauk teologicznych
dziedzina nauk humanistycznych
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
dziedzina sztuki
dziedzina nauk rolniczych
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
dziedzina nauk społecznych
2015 13,65 14,89 7,59 5,28 5,51 5,60 3,82 2,21
2016 13,35 11,01 7,88 5,03 4,79 4,56 3,50 2,15
2017 13,16 9,12 5,95 4,56 3,89 5,05 2,89 1,55
2018 12,63 7,07 4,77 3,92 2,95 4,36 2,33 1,33
2019 11,03 0,74 3,13 2,74 0,87 2,46 1,21 0,66
Uwaga: odsetek osób na studiach doktoranckich od ukończenia studiów do końca 2020 r.

Absolwenci fizyki i biotechnologii molekularnej najczęściej wybierają studia doktoranckie

Warto jednocześnie podkreślić, że są kierunki studiów, po których absolwenci znacznie częściej wybierają dalszą naukę, co prezentuje tabela na końcu notatki. Wśród absolwentów z ostatnich pięciu lat kierunki, po których najczęściej absolwenci mają aspiracje naukowe to fizyka, biologia molekularna, inżynieria nanostruktur, zastosowanie fizyki w biologii i medycynie, fizyka techniczna, filozofia, a także prawo kanoniczne. Również w przypadku poszczególnych kierunków studiów obserwujemy spadek odsetka osób kontynuujących naukę w szkołach doktorskich wśród absolwentów z 2019 r.

Zestawienie kierunków, po których absolwenci najczęściej wybierają kontynuację nauki na studiach doktorskich (% absolwentów).

2015 2016 2017 2018 2019
Nazwa kierunku % Nazwa kierunku % Nazwa kierunku % Nazwa kierunku % Nazwa kierunku %
Inżynieria nanostruktur 73,3 Artes liberales - k, unikatowy 63,16 Fizyka 40,29 Inżynieria nanostruktur 60,00 Fizyka 27,82
Fizyka 46,8 Zastosowania fizyki w biologii i medycynie - k, unikatowy 58,06 Biotechnologia molekularna 35,42 Zastosowania fizyki w biologii i medycynie - k, unikatowy 46,67 Biotechnologia molekularna 25,37
Biotechnologia molekularna 40,0 Fizyka 49,23 Filozofia 30,80 Fizyka 41,51 Fizyka techniczna 22,22
Fizyka medyczna - k, unikatowy 33,3 Nanotechnologia 43,33 Fizyka medyczna 29,17 Neurobiologia 35,90 Mikrobiologia - k, unikatowy 21,62
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze 33,3 Biotechnologia molekularna 37,78 Fizyka techniczna 27,58 Oceanografia 31,82 Biologia medyczna 20,51
Oceanografia 32,7 Prawo kanoniczne 33,75 Kognitywistyka 25,00 Prawo kanoniczne 29,63 Chemia 17,35
Fizyka techniczna 32,5 Genetyka 32,26 Prawo kanoniczne 23,08 Kognitywistyka 22,64 Filozofia 15,65
Prawo kanoniczne 30,8 Filozofia 32,16 Chemia 22,46 Filozofia 22,16 Inżynieria akustyczna 14,29
Archeologia 27,8 Archeologia 30,93 Kompozycja i teoria muzyki 21,74 Fizyka techniczna 21,52 Mikrobiologia 14,10
Filozofia 27,4 Fizyka medyczna 27,08 Archeologia 20,50 Kompozycja i teoria muzyki 21,28 Dziennikarstwo i zarządzanie mediami 13,95
Kognitywistyka 25,0 Fizyka techniczna 26,04 Elektronika 20,20 Chemia 20,61 Muzykologia 13,95
Wiedza o teatrze 24,2 Muzykologia 22,22 Mikrobiologia - k, unikatowy 20,00 Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze 20,51 Archeologia 13,45
Muzykologia 23,5 Etnologia i antropologia kulturowa 20,37 Oceanografia 20,00 Applied Mathematics 20,45 Geologia 13,39
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach 22,5 Mikrobiologia 20,34 Technika rolnicza i leśna 20,00 Muzykologia 19,51 Biologia 13,16
Analityka chemiczna 21,6 Historia 20,22 Studia wschodnie - k, unikatowy 18,42 Chemia kosmetyczna 19,44 Biotechnologia 13,10
Etnologia i antropologia kulturowa 21,6 Etnologia 20,00 Biologia 18,37 Mikrobiologia 17,57 Applied Mathematics 11,54
Chemia 21,4 Chemia 19,06 Biotechnologia 17,63 Biotechnologia molekularna 16,67 Historia 10,67
Biotechnologia 21,2 Geofizyka 18,92 Mikrobiologia 16,95 Biotechnologia 16,20 Kognitywistyka 10,00
Elektronika 20,5 Dyplomacja europejska 18,42 Historia 16,62 English Philology 16,13 Optyka - k, unikatowy 10,00
Slawistyka 20,0 Oceanografia 18,37 Studia azjatyckie 16,28 Archeologia 15,83 Język polski w komunikacji społecznej 8,89