Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - artykuły

nastepny_przystanek_doktorat

Następny przystanek – doktorat. Po jakich studiach absolwenci wybierają kształcenie doktorskie?

Kobieta wykonuje badania w laboratorium

System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) stale się rozwija. Już jesienią tego roku każdy będzie mógł sprawdzić, jakie są zawodowe i naukowe losy doktorantów i osób ze stopniem doktora. Najczęściej wyboru ścieżki naukowej dokonują absolwenci kierunków ścisłych i przyrodniczych, a najrzadziej – absolwenci kierunków z dziedziny nauk społecznych.

Część absolwentów decyduje się na wybór dalszej kariery naukowej, kontynuując naukę na studiach doktoranckich, a od 2019 r., także w szkołach doktorskich. Dane gromadzone przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) w systemach ELA oraz POL-on pozwalają sprawdzić, którzy absolwenci częściej wybierają dalszą naukę na takich studiach.

Spada liczba doktorantów

Najczęściej studia doktorskie wybierają absolwenci z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych – odsetek ten jest dość stabilny w czasie, natomiast stosunkowo najrzadziej – absolwenci nauk społecznych. Uzyskane dane wskazują również na zmniejszenie zainteresowania kontynuacją nauki na ścieżce doktorskiej, szczególnie w przypadku absolwentów nauk teologicznych oraz z dziedziny sztuki. W przypadku pozostałych dziedzin też widoczny jest pewien spadek. Zmiana ta może być spowodowana wprowadzeniem szkół doktorskich, skutkujących zmniejszeniem liczby osób podejmujących studia doktorskie. Przy czym należy zastrzec, że część tego spadku wynika z odłożonych decyzji nauki na ścieżce doktorskich po roku lub więcej od uzyskania dyplomu.

Tabela odsetek osób na studiach doktoranckich Uwaga: odsetek osób na studiach doktoranckich od ukończenia studiów do końca 2020 r.

Absolwenci fizyki i biotechnologii molekularnej najczęściej wybierają studia doktoranckie

Warto jednocześnie podkreślić, że są kierunki studiów, po których absolwenci znacznie częściej wybierają dalszą naukę, co prezentuje tabela na końcu notatki. Wśród absolwentów z ostatnich pięciu lat kierunki, po których najczęściej absolwenci mają aspiracje naukowe to fizyka, biologia molekularna, inżynieria nanostruktur, zastosowanie fizyki w biologii i medycynie, fizyka techniczna, filozofia, a także prawo kanoniczne. Również w przypadku poszczególnych kierunków studiów obserwujemy spadek odsetka osób kontynuujących naukę w szkołach doktorskich wśród absolwentów z 2019 r.

Zestawienie kierunków, po których absolwenci najczęściej wybierają kontynuację nauki na studiach doktorskich (% absolwentów).

Zestawienie kierunków, po których absolwenci najczęściej wybierają kontynuację nauki na studiach doktorskich (% absolwentów)