Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - artykuły

ELA obala mity – mocna pozycja na rynku pracy absolwentów i absolwentek z najmniejszych miast, czyli prowincja górą

Studentki w sali wykładowej

Wprowadzenie

System ELA pozwala na rzetelną ocenę kondycji uczelni położonych w mniejszych miejscowościach. Porównaliśmy sytuację absolwentów i absolwentek studiów magisterskich (II stopnia i jednolitych studiów magisterskich) z rocznika 2022, z uczelni z największych miast Polski (powyżej 500 tys. mieszkańców), z pozostałych miast na prawach powiatu oraz takich, które nie są miastami na prawach powiatu.

Okazuje się, że uczelnie położone w mniejszych miejscowościach są bardzo skuteczne w przygotowywaniu swoich absolwentów i absolwentek do rynku pracy. Nie dość, że nieznacznie prześcigają oni swoje koleżanki i kolegów z uczelni w metropoliach pod względem median zarobków, uzyskiwanych w pierwszym roku po dyplomie wyrażonych w PLN (5 488,24 zł dla osób z uczelni z małych miast, wobec 5 374,81 zł dla osób z metropolii), to osiągają wyraźnie lepsze wyniki od nich, jeśli wziąć pod uwagę Względny Wskaźnik Zarobków (0,88 wobec 0,76), który odnosi zarobki uzyskiwane przez badanych do średnich wynagrodzeń w ich powiatach zamieszkania. Oznacza to, że absolwenci i absolwentki uczelni z najmniejszych miejscowości są zdecydowanie najefektywniejsi w radzeniu sobie z wyzwaniami ich lokalnych rynków pracy. Najsłabiej radzą sobie absolwenci i absolwentki z uczelni położonych w średnich miejscowościach – miastach na prawach powiatu poniżej 500 tys. mieszkańców (mediana zarobków równa 4 835,33 zł oraz WWZ równy 0,74).

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowe dane, które dokładniej obrazują sukces absolwentek i absolwentów z uczelni z najmniejszych miejscowości i rolę tych uczelni na lokalnych rynkach pracy.

Gdzie mieszkają absolwenci i absolwentki z uczelni położonych w wielkich, średnich i małych miastach?

Tabela 1. Miejsce zamieszkania absolwentów i absolwentek studiów magisterskich z rocznika 2022 ze względu na lokalizację uczelni

Lokalizacja uczelni
Miejsce zamieszkania
Miasta powyżej 500 tys. mieszkańców Pozostałe miasta na prawach powiatu Pozostałe miejscowości
Miasta powyżej 500 tys. mieszkańców 36% 3% 4%
Pozostałe miasta na prawach powiatu 9% 37% 9%
Pozostałe miejscowości 55% 60% 87%
Razem 100% 100% 100%

Jak widać, niezależnie od tego, czy miasto, w którym usytuowana jest uczelnia jest duże, średnie, czy mniejsze, większość absolwentek i absolwentów zamieszkuje po ukończeniu studiów mniejsze miejscowości. Pokazuje to, że głównymi „odbiorcami” absolwentów i absolwentek są rynki pracy określane jako prowincjonalne. Mniej niż 2/5 osób, które kończyły studia w największych miastach i w pozostałych miastach na prawach powiatu, pozostało w miastach o podobnej wielkości.

Poniżej odpowiemy na pytanie: Czy przedstawiona we wstępnej analizie wyjątkowa skuteczność absolwentek i absolwentów uczelni prowincjonalnych, obserwowana jest również na różnych rynkach pracy, biorąc po uwagę wielkość miejscowości zamieszkania?

Pozycja absolwentów i absolwentek na różnych rynkach pracy

W poniższych tabelach przedstawiamy miary wynagrodzeń uzyskiwane przez osoby kończące studia w miastach o różnej wielkości, uzyskiwane na różnych rynkach pracy, według wielkości miejscowości. Właściwą miarą do prowadzenia porównań wynagrodzeń uzyskiwanych w miejscach o różnym poziomie płac jest Względny Wskaźnik Zarobków (WWZ), który uwzględnia ekonomiczną kondycję lokalnych rynków pracy w poszczególnych okresach i dzięki temu umożliwia porównywanie efektywności w zarabianiu pieniędzy niezależnie od miejsca zamieszkania. Wartości WWZ informują nas zatem, jaką część średnich lokalnych zarobków uzyskiwali przeciętnie absolwenci i absolwentki studiów. By lepiej zilustrować wyniki, poza medianą WWZ podajemy również mediany zarobków wyrażone w złotych.

Tabela 2. Mediany zarobków absolwentów i absolwentek studiów magisterskich z rocznika 2022 uzyskiwanych w pierwszym roku po dyplomie ze względu na lokalizację uczelni

Lokalizacja uczelni
Miejsce zamieszkania
Miasta powyżej 500 tys. mieszkańców Pozostałe miasta na prawach powiatu Pozostałe miejscowości
Miasta powyżej 500 tys. mieszkańców 5 681,17 zł 5 607,36 zł 7 110,39 zł
Pozostałe miasta na prawach powiatu 5 380,00 zł 4 974,62 zł 6 225,70 zł
Pozostałe miejscowości 5 304,77 zł 4 822,09 zł 5 423,24 zł

Tabela 3. Mediany Względnego Wskaźnika Zarobków absolwentów i absolwentek studiów magisterskich z rocznika 2022 uzyskiwanych w pierwszym roku po dyplomie ze względu na lokalizację uczelni

Lokalizacja uczelni
Miejsce zamieszkania
Miasta powyżej 500 tys. mieszkańców Pozostałe miasta na prawach powiatu Pozostałe miejscowości
Miasta powyżej 500 tys. mieszkańców 0,68 0,68 0,85
Pozostałe miasta na prawach powiatu 0,77 0,70 0,89
Pozostałe miejscowości 0,84 0,79 0,89

Jak widać, uczelnie w małych miastach przygotowują absolwentki i absolwentów, którzy wygrywają na wszystkich rynkach pracy, niezależnie od wielkości miejscowości zamieszkania. Okazali się nie tylko bardziej efektywni od pozostałych w radzeniu sobie z wyzwaniami rynków pracy – informują o tym najwyższe wartości mediany WWZ (tabela 3). Uzyskiwali również najwyższe kwoty wynagrodzeń (tabela 2).

Wyniki te pozwalają docenić rolę uczelni z mniejszych miejscowości w kształtowaniu lokalnych rynków pracy. Nie dziwi zatem, że absolwentki i absolwenci studiów magisterskich tak masowo wybierają mniejsze miejscowości jako swoje miejsce zamieszkania.