Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - artykuły

Doktor Dolittle kończy studia – absolwenci weterynarii na rynku pracy

Weterynarz głaszczący kota i psa

System ELA pozwolił przyjrzeć się bliżej specyfice aktywności zawodowej absolwentów kierunków nowo powstałej dziedziny – nauk weterynaryjnych. Dziedzina ta została wydzielona z nauk rolniczych. To dobra okazja, by zestawić osiągnięcia na rynku pracy absolwentów osobnych dziś dziedzin kształcenia, aby zweryfikować czy ekonomiczne losy absolwentów nauk weterynaryjnych i nauk rolniczych faktycznie się różnią.

W systemie ELA oczywiście jeszcze nie mamy informacji o absolwentach w ramach już wydzielonej dziedziny weterynarii. Jednak studia weterynaryjne są jednolitymi studiami magisterskimi, jako jedyne tego typu studia w dziedzinie nauk rolniczych przed wprowadzonym podziałem. Dane dotyczące sytuacji na rynku pracy tych absolwentów będą zestawiane z osiągnięciami absolwentów tych studiów rolniczych, które kończą się tytułem magistra, a więc studiów II stopnia. Aby potwierdzić stabilność obserwowanych różnic w dłuższej perspektywie, w analizie uwzględniamy wskaźniki dla absolwentów z 2017r. i lat późniejszych.

Analiza obejmuje dwa podstawowe wskaźniki wykorzystywane w systemie ELA: Względny Wskaźnik Zarobków (WWZ) oraz Względny Wskaźnik Bezrobocia (WWB) – wykorzystanie względnych wskaźników pozwala na porównanie losów absolwentów z różnych lat kalendarzowych. Dodatkowo, porównujemy udział samozatrudnionych wśród absolwentów, co wynika również ze specyfiki wykonywania zawodu weterynarza, która bardzo często wymaga założenia i prowadzenia działalności na własny rachunek.

Zarobki

Pierwszą z porównywanych cech na rynku pracy są osiągane przez absolwentów dochody z pracy, mierzone Względnym Wskaźnikiem Zarobków. Przedstawione poniżej wykresy pozwalają na porównanie WWZ absolwentów weterynarii i pozostałych absolwentów nauk rolniczych do pięciu lat po uzyskaniu dyplomu (w każdym z kolejnych porównywalnych lat ujętych jest mniej roczników absolwentów, ze względu na czas, który upłynął od uzyskania dyplomu).

Wykresy te ilustrują różnice w dynamice zarobków młodych weterynarzy i pozostałych absolwentów nauk rolniczych. W pierwszym okresie po studiach lekarze weterynarii zarabiają mniej efektywnie niż absolwenci kierunków rolniczych. Jednak w ciągu pięciu lat po dyplomie różnice te są coraz mniejsze, a w czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu zarobki weterynarzy osiągają poziom bardzo zbliżony do zarobków absolwentów studiów rolniczych.

Wykres przedstawiający Względny Wskaźnik Zarobków 1. rok po dyplomie Wykres przedstawiający Względny Wskaźnik Zarobków 2. rok po dyplomie Wykres przedstawiający Względny Wskaźnik Zarobków 3. rok po dyplomie Wykres przedstawiający Względny Wskaźnik Zarobków 4. rok po dyplomie Wykres przedstawiający Względny Wskaźnik Zarobków 5. rok po dyplomie

Bezrobocie

Kolejną cechą, według której porównani zostali absolwenci weterynarii oraz innych kierunków z dziedziny nauk rolniczych, jest Względny Wskaźnik Bezrobocia (WWB).

Absolwenci weterynarii zaczynają swoją karierę na rynku pracy od bardzo wysokiego bezrobocia, które w przypadku roczników uzyskujących dyplom w okresie pandemii przekraczało ponad czterokrotnie stopę bezrobocia w powiecie zamieszkania. Jednak szybko bezrobocie spada do poziomu poniżej średniej stopy bezrobocia w miejscu zamieszkania. Poziom ten jest niski zarówno w porównaniu do poziomu bezrobocia wśród absolwentów kierunków rolniczych, jak i w stosunku do poziomu absolwentów ogółem.

Liczne rejestracje młodych weterynarzy jako bezrobotnych w początkowym okresie po dyplomie mogą być wyrazem podejmowanych przez nich strategii związanych z możliwością pozyskania środków ułatwiających początek ich aktywności zawodowej. W szczególności, młodzi weterynarze mogą korzystać z dostępnych instrumentów aktywnej polityki rynku pracy, wspierających zakładanie samodzielnej działalności gospodarczej. Jak pokażemy dalej, samozatrudnienie wyróżnia młodych weterynarzy spośród innych grup absolwentów.

Wykres przedstawiający Względny Wskaźnik Bezrobocia 1. rok po dyplomie Wykres przedstawiający Względny Wskaźnik Bezrobocia 2. rok po dyplomie Wykres przedstawiający Względny Wskaźnik Bezrobocia 3. rok po dyplomie Wykres przedstawiający Względny Wskaźnik Bezrobocia 4. rok po dyplomie Wykres przedstawiający Względny Wskaźnik Bezrobocia 5. rok po dyplomie

Samozatrudnienie

Trzecią charakterystyką, która wyraźnie różnicuje absolwentów weterynarii i innych kierunków nauk rolniczych, jest udział osób, które decydują się na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.

Młodzi weterynarze częściej niż absolwenci studiów rolniczych podejmują samozatrudnienie. Różnice te są zauważalne już w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Widać również nieco wyższe zainteresowanie taką formą aktywności wśród absolwentów z lat 2020-2021. W kolejnych latach udział prowadzących własną działalność weterynarzy rośnie – niemal jeden na czterech absolwentów weterynarii z lat 2017 i 2018 prowadził taką działalność w odpowiednio piątym i czwartym roku po uzyskaniu dyplomu. Wśród pozostałych absolwentów nauk rolniczych odsetek ten jest znacznie niższy.

Wykres przedstawiający Procent samozatrudnionych 1. rok po dyplomie Wykres przedstawiający Procent samozatrudnionych 2. rok po dyplomie Wykres przedstawiający Procent samozatrudnionych 3. rok po dyplomie Wykres przedstawiający Procent samozatrudnionych 4. rok po dyplomie Wykres przedstawiający Procent samozatrudnionych 5. rok po dyplomie