Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - artykuły

Absolwenci z wielkich miast.

Młoda kobieta spacerująca z kubkiem w ręce

Duże zarobki – duże wyzwania

Co dziesiąty absolwent studiów licencjackich i co szósty studiów magisterskich i jednolitych zamieszkuje jedno z pięciu największych miast. Okazuje się, że pomimo korzystnej sytuacji na lokalnych rynkach pracy, absolwenci w tych miastach spotykają się z wyzwaniami. Chociaż ich nominalne zarobki są wysokie, to na tle przeciętnych lokalnych zarobków (porównując Względny Wskaźnik Zarobków) wypadają gorzej od ogółu absolwentów. Ponadto z reguły nieco dłużej poszukują oni pracy etatowej. Ryzyko bezrobocia wśród absolwentów z wielkich miast jest niższe, ale już na tle stopy bezrobocia z miejsca zamieszkania, jest relatywnie wyższe. Najlepiej, w relacji do sytuacji na lokalnym rynku pracy, radzą sobie absolwenci z Łodzi.

Populacja

Spośród absolwentów, którzy ukończyli studia w 2020, niemal 39 tysięcy zamieszkuje w pięciu największych miastach: Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Są to osoby, które skończyły studia z tytułem licencjata (studia I stopnia) - 16 458 osób oraz studia z tytułem magistra (II stopnia i jednolite magisterskie) – 22 336 osób. Oznacza to, że co dziesiąty absolwent studiów licencjackich i co szósty absolwent studiów magisterskich to mieszkaniec wielkich miast.
Wśród tych osób 60% stanowili mieszkańcy Warszawy i Krakowa. Najmniej liczną grupę stanowili mieszkańcy Łodzi (razem około 4 tys. osób).

Absolwenci z największych miast Polski

Studia I stopnia Wykres przedstawiający liczbę absolwentów studiów I stopnia z największych miast Polski Studia II stopnia i jednolite studia magisterskie Wykres przedstawiający liczbę absolwentów studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich z największych miast Polski Źródło: Dane ELA 7

Korzystając z danych ELA analizujemy wejście na rynek pracy absolwentów w dużych miastach z uwzględnieniem ich wynagrodzeń (wyrażonych w zł oraz w postaci wskaźnika względnego), czasu poszukiwania pracy etatowej wyrażonego w miesiącach oraz poziomu bezrobocia (wyrażonego w procentach oraz w postaci wskaźnika względnego).

Wskaźniki względne użyte w analizie odnoszą pozycję absolwentów do sytuacji w ich miejscu zamieszkania. Przez to pozwalają na prowadzenie porównań uwzględniających specyfikę lokalnych rynków pracy.

Wynagrodzenia

W każdym z dużych miast zarobki absolwentów studiów licencjackich przekraczały 4 tys. zł brutto, czyli powyżej średniej dla wszystkich absolwentów. Nominalnie najwięcej zarabiają absolwenci mieszkający w Warszawie, a najmniej – w Poznaniu. Natomiast jeżeli odniesiemy zarobki absolwentów do przeciętnych wynagrodzeń w tych miastach, widać, że są one z reguły poniżej średniej dla ogółu absolwentów. Wskazuje to na dużą konkurencję na rynku pracy, szczególnie dla osób na początku kariery zawodowej.

Absolwenci studiów licencjackich (I stopnia)

Wynagrodzenia w zł Wykres przedstawiający wynagrodzenia absolwentów studiów licencjackich Względny Wskaźnik Zarobków Wykres przedstawiający względny wskaźnik zarobków absolwentów studiów licencjackich Źródło: Dane ELA 7

Wśród absolwentów studiów magisterskich zarobki są nieco wyższe niż wśród ich młodszych kolegów. Jedynie w przypadku absolwentów mieszkających w Warszawie przekraczają one 5 tys. zł brutto, w pozostałych miastach są nieco poniżej tego poziomu. Ponownie, nominalne zarobki absolwentów w dużych miastach przekraczają średnią dla wszystkich absolwentów.

W przypadku zarobków względnych najlepiej wypadają absolwenci w Łodzi, których Względny Wskaźnik Zarobków jest podobny do średniej wśród ogółu absolwentów. Wśród mieszkańców pozostałych miast obserwujemy, że w relacji do średniego wynagrodzenia w tych miastach, ich zarobki są relatywnie niższe. Najniżej (relatywnie) zarabiali absolwenci mieszkający w Krakowie – zaledwie 69% krakowskiej średniej zarobków.

Absolwenci studiów magisterskich (II stopnia i jednolitych magisterskich)

Wynagrodzenia w zł Wykres przedstawiający wynagrodzenia absolwentów studiów magisterskich i jednolitych magisterskich Względny Wskaźnik Zarobków Wykres przedstawiający względny wskaźnik zarobków dla absolwentów studiów magisterskich i jednolitych magisterskich Źródło: Dane ELA 7

Czas poszukiwania pracy etatowej

We wszystkich miastach (poza Łodzią) czas poszukiwania pracy etatowej przez absolwentów jest dłuższy niż wśród wszystkich absolwentów. Najdłużej pracy poszukiwali pracujący na etacie absolwenci mieszkający w Krakowie, a najkrócej w Łodzi. Relatywnie szybko (ale nadal dłużej niż ogół absolwentów) pracę na etacie znajdowali absolwenci z Warszawy.

Średni czas (wyrażony w miesiącach) poszukiwania pierwszej pracy etatowej po dyplomie

Absolwenci studiów licencjackich
(I stopnia)
Wykres przedstawiający średni czas (wyrażony w miesiącach) poszukiwania pierwszej pracy etatowej po dyplomie dla absolwentów studiów licencjackich
Absolwenci studiów magisterskich
(II stopnia i jednolitych magisterskich)
Wykres przedstawiający średni czas (wyrażony w miesiącach) poszukiwania pierwszej pracy etatowej po dyplomie dla absolwentów studiów magisterskich
Źródło: Dane ELA 7

Bezrobocie

Ryzyko bezrobocia absolwentów studiów licencjackich w Łodzi i Krakowie było wyższe niż w pozostałych wielkich miastach. Ponownie jednak, na tle stopy bezrobocia ogółem w tych miastach, ryzyko bezrobocia absolwentów uczelni z badanej piątki miast było wyższe niż ogółem dla wszystkich absolwentów (z wyjątkiem absolwentów mieszkających w Łodzi).

Absolwenci studiów licencjackich (I stopnia)

Ryzyko bezrobocia Wykres przedstawiający ryzyko bezrobocia dla absolwentów studiów licencjackich Względny Wskaźnik Bezrobocia Wykres przedstawiający względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów studiów licencjackich Źródło: Dane ELA 7

Wśród absolwentów studiów magisterskich najniższym ryzykiem bezrobocia charakteryzowali się mieszkańcy Poznania i Warszawy, a najwyższym – Krakowa. Przy uwzględnieniu poziomu bezrobocia w tych miastach, mieszkańcy Krakowa i Wrocławia radzili sobie relatywnie gorzej. Ponownie najlepiej wypadali na tle ogólnej sytuacji absolwenci mieszkający w Łodzi.

Absolwenci studiów magisterskich (II stopnia i jednolitych magisterskich)

Ryzyko bezrobocia Wykres przedstawiający ryzyko bezrobocia dla absolwentów studiów magisterskich i jednolitych magisterskich Względny Wskaźnik Bezrobocia Wykres przedstawiający względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów studiów magisterskich i jednolitych magisterskich Źródło: Dane ELA 7