Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - artykuły

Absolwenci obcokrajowcy na polskim rynku pracy

Praca zespołowa nad projektem

Działania podejmowane przez polskie uczelnie na rzecz umiędzynarodowienia, skutkują wzrostem liczby cudzoziemców kończących studia w Polsce. Dane systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów ELA pozwalają ocenić, jaki jest udział absolwentów-cudzoziemców, którzy decydują się na podjęcie pracy w Polsce, a także jak wygląda ich wejście na krajowy rynek pracy.

Dane z ósmej odsłony monitorowania losów absolwentów, w porównaniu do lat poprzednich, wskazują na wzrost liczby cudzoziemców kończących studia w Polsce. Największą grupę, zarówno pod względem liczby absolwentów-cudzoziemców, stanowią absolwenci studiów I stopnia. Nieco mniej cudzoziemców kończy studia II stopnia, a ich liczba w 2021r. zmalała. Rośnie natomiast liczba absolwentów z zagranicy wśród osób kończących studia jednolite magisterskie.

Wykres przedstawiający liczbę cudzoziemców wsród absolwentów Rysunek 1. Liczba cudzoziemców wsród absolwentów

Wzrasta również udział cudzoziemców wśród ogółu absolwentów kończących wszystkie trzy typy studiów wyższych. Odsetek ten jest zbliżony dla absolwentów studiów I i II stopnia i wynosił w 2021 r. około 5% w porównaniu do nieco ponad 3% w 2017 r. Natomiast jest on znacząco wyższy w przypadku absolwentów studiów jednolitych magisterskich. Niemal 8% absolwentów takich studiów w 2021 r. legitymowało się zagranicznym paszportem.

Wykres przedstawiający procent cudzoziemców wsród absolwentów Rysunek 2. Procent cudzoziemców wsród absolwentów

Udziały cudzoziemców i dynamika zmian tych udziałów w ostatnich latach jest mocno zróżnicowana w zależności od dziedziny studiów oraz rodzaju studiów (studia I lub II stopnia, studia jednolite magisterskie). Wśród absolwentów studiów I i II stopnia największy udział absolwentów- cudzoziemców był odnotowany na kierunkach z dziedziny sztuki oraz z dziedziny nauk społecznych, jednak w przypadku żadnej z tych dziedzin odsetek absolwentów nie przekroczył 10%. Natomiast, wśród absolwentów studiów jednolitych magisterskich obserwujemy dość duże zróżnicowanie. Cudzoziemcy stanowią największą grupę w przypadku absolwentów studiów medycznych. Bardziej szczegółowe dane pokazują, że jest to również grupa o innej charakterystyce, jeżeli chodzi o kraj pochodzenia, co było już przedmiotem analiz w ramach systemu ELA. Mianowicie, studia medyczne w Polsce często kończą absolwenci pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, Norwegii czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dla których studia w Polsce są znacznie bardziej atrakcyjne cenowo. W efekcie, w 2021 r. już ponad 17% absolwentów studiów medycznych (przyszłych lekarzy oraz stomatologów) stanowili cudzoziemcy. Jednocześnie w grupie absolwentów studiów jednolitych magisterskich najniższy jest udział studentów w dziedzinie nauk społecznych, obejmujących prawo oraz psychologię. Są to jednak kierunki, w których istotna jest specyfika danego kraju, w tym przede wszystkim specyficzny krajowy system prawny w przypadku absolwentów prawa, a także obowiązujące regulacje krajowe dotyczące wykonywania zawodu psychologa.

Dane systemu ELA wyraźnie pokazują, że wśród absolwentów-cudzoziemców odsetek osób pracujących w rok po uzyskania dyplomu znacząco różni się w zależności od dziedziny kształcenia. Natomiast, w przypadku wszystkich dziedzin, odsetek ten jest znacząco niższy niż wśród absolwentów z polskim obywatelstwem.

W grupie absolwentów studiów jednolitych największy odsetek cudzoziemców kontynuujących pracę w Polsce obserwowany jest wśród absolwentów nauk teologicznych. Nieco mniejszy jest udział pracujących zagranicznych absolwentów naukach społecznych oraz w dziedzinie sztuki. Natomiast mniej niż 1% absolwentów-cudzoziemców z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu i nieco ponad 1,5% kończących studia z dziedziny nauk rolniczych, podejmuje dalsze zatrudnienie w Polsce.

Wśród absolwentów studiów II stopnia największy procent pracujących absolwentów w naszym kraju obserwujemy w przypadku dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, a także nauk humanistycznych.

Sytuacja cudzoziemców na rynku pracy (tylko II stopień i jednolite magisterskie)

Wykres przedstawiający procent cudzoziemców na rynku pracy (tylko II stopień i jednolite magisterskie) Rysunek 3. Procent cudzoziemców na rynku pracy (tylko II stopień i jednolite magisterskie)