Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych - artykuły

Absolwenci najbardziej zapracowani przed dyplomem.

Dwójka uśmiechniętych lekarzy w szpitalu.

Absolwenci których kierunków rozpoczynali swoje studia mając już doświadczenie etatu lub samozatrudnienia? Którzy absolwenci zdobywali takie doświadczenia w trakcie studiów?

W ostatnich latach maleje liczba absolwentów i osób rozpoczynających studia – roczniki potencjalnych studentów i absolwentów są coraz mniej liczne. Coraz więcej osób rozpocznynających studia ma już za sobą doświadczenie pracy. Coraz więcej studentów również łączy naukę z pracą, zdobywając doświadczenie zawodowe w trakcie studiów.

Przyjrzeliśmy się temu, jak kształtowały się doświadczenia zawodowe absolwentów z 2020 r. Analizowaliśmy grupy kierunków (bazując na ich nazwach), które łącznie ukończyło 100 lub więcej osób. Poniżej prezentujemy wyniki kierunków, na których absolwenci byli najbardziej zaangażowani na rynku pracy, w tym:

  • procent osób z doświadczeniem pracy etatowej lub samozatrudnienia przed rekrutacją,
  • procent miesięcy przepracowanych na etacie w okresie studiów.

W oczywisty sposób, absolwenci studiów stacjonarnych mają mniej doświadczenia niż absolwenci studiów niestacjonarnych. Podobnie, absolwenci studiów pierwszego stopnia mają mniej doświadczenia niż starsi od nich absolwenci studiów drugiego stopnia. Inaczej również kształtuje się sytuacja dla studentów studiów jednolitych magisterskich (w tym medycznych i prawniczych), które często wymagają intensywnej nauki, którą trudno pogodzić z pracą. W efekcie, na tych studiach łączenie nauki i aktywności zawodowej zdarza się relatywnie rzadziej, szczególnie na studiach stacjonarnych (Tabela 1).

Tabela 1. Doświadczenie pracy przed i na studiach – absolwenci niestacjonarnych studiów I stopnia Tabela przedstawiająca doświadczenie pracy przed i na studiach – absolwenci niestacjonarnych studiów I stopnia

Poniżej zaprezentowane są zestawienia pięciu grup kierunków o największym udziale absolwentów i absolwentek z doświadczeniem zawodowym przed rozpoczęciem studiów i w ich trakcie, osobno dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych poszczególnych stopni.

Studia I stopnia

Studia stacjonarne

Wśród absolwentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia najczęściej doświadczenie pracy przed studiami mieli absolwenci pielęgniarstwa oraz inżynierii bezpieczeństwa, i to zarówno dla studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych (Tabela 2).

Wśród absolwentek i absolwentów kierunków pielęgniarskich może to być związane z podejmowaniem studiów pomostowych przez pielęgniarki nieposiadające jeszcze wymaganych kwalifikacji, jak również dużym zapotrzebowaniem na pielęgniarki na rynku pracy – większość osób pracujących w tym zawodzie jest po 40-tym roku życia. W przypadku inżynierii bezpieczeństwa może to się wiązać z decyzjami edukacyjnymi osób zatrudnionych w służbach mundurowych (te studia są częściej niż inne związane ze strażą pożarną), również często przed i na studiach pracowali absolwenci kryminologii i europeistyki.

Tabela 2. Pięć kierunków z największym doświadczeniem pracy przed i na studiach – absolwenci stacjonarnych studiów I stopnia Tabela przedstawiająca pięć kierunków z największym doświadczeniem pracy przed i na studiach – absolwenci stacjonarnych studiów I stopnia

Studia niestacjonarne

W przypadku studiów niestacjonarnych obserwujemy wśród najbardziej „zapracowanych” absolwentów bardzo wysoki odsetek tych, którzy mieli doświadczenie pracy przed studiami i pracowali na etacie w trakcie studiów (Tabela 3). Ponownie, pielęgniarstwo i inżynieria bezpieczeństwa to dwie grupy kierunków, gdzie najwięcej absolwentów pracowało przed uzyskaniem dyplomu. Warto również podkreślić, że pozostałe kierunki z aktywnymi zawodowo absolwentami są również w stosunkowo podobnych obszarach: elektrokardiologia czy inżynieria produkcji. Natomiast często studia z pracą łączyli również absolwenci energetyki, automatyki i robotyki czy górnictwa i geologii.

Tabela 3. Pięć kierunków z największym doświadczeniem pracy przed i na studiach – absolwenci niestacjonarnych studiów I stopnia Tabela przedstawająca pięć kierunków z największym doświadczeniem pracy przed i na studiach – absolwenci niestacjonarnych studiów I stopnia

Studia II stopnia

Studia stacjonarne

W przypadku stacjonarnych studiów II stopnia ponownie wyróżnia się grupa kierunków związanych z pielęgniarstwem – niemal ¾ absolwentów miało doświadczenie pracy przed rozpoczęciem studiów i ponad ¾ okresu studiów łączyła z pracą, również duża grupa absolwentów i absolwentek położnictwa pracowała przed i w trakcie studiów. Wyróżniają się również kierunki ekonomiczne – metody ilościowe w ekonomii i systemy informatyczne (kierunek unikatowy w SGH) oraz zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Aktywni zawodowo byli również absolwenci teleinformatyki (Tabela 4).

Tabela 4. Pięć kierunków z największym doświadczeniem pracy przed i na studiach – absolwenci stacjonarnych studiów II stopnia Tabela przedstawiająca pięć kierunków z największym doświadczeniem pracy przed i na studiach – absolwenci stacjonarnych studiów II stopnia

Studia niestacjonarne

W przypadku studiów niestacjonarnych II stopnia wśród grup kierunków, na których absolwenci najczęściej mieli doświadczenie zawodowe przed rozpoczęciem studiów, wyróżniają się kierunki techniczne: inżynieria bezpieczeństwa, elektrotechnika, automatyka i robotyka czy mechanika i budowa maszyn (doświadczenie zawodowe w trakcie studiów). Podobnie jak i w przypadku studiów I stopnia i II stopnia studiów stacjonarnych, również często przed studiami pracowali absolwenci pielęgniarstwa. Z kierunków ekonomicznych wyróżnia się grupa kierunków administracyjno-ekonomicznych - program studiów w Kolegium Jagiellońskim - Toruńskiej Szkole Wyższej (Tabela 5). Warto również podkreślić, że doświadczenie pracy dotyczy przeważającej części (powyżej 85%) absolwentów wymienionych kierunków.

Tabela 5. Pięć kierunków z największym doświadczeniem pracy przed i na studiach – absolwenci niestacjonarnych studiów II stopnia Tabela przedstawiająca pięć kierunków z największym doświadczeniem pracy przed i na studiach – absolwenci niestacjonarnych studiów II stopnia

Studia jednolite magisterskie

Aktywność zawodowa przed rekrutacją i w trakcie studiów jest najniższe w grupie absolwentów kierunków jednolitych, co może być związane ze specyfiką tych studiów.

Studia stacjonarne

W grupie absolwentów stacjonarnych studiów jednolitych wyróżniają się absolwenci teologii – niemal co czwarty miał doświadczenie pracy przed rekrutacją, a dwóch na pięciu pracowało na etacie w trakcie studiów. Znacznie rzadziej przed rekrutacją pracowali absolwenci kierunków artystycznych, a najrzadziej – kierunków lekarskich, którzy jednak po uzyskaniu dyplomu nadrabiają bardzo intensywną pracą, o czym wiemy także z poprzednich edycji monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. Natomiast jeden na dziesięciu absolwentów psychologii miało doświadczenie zawodowe przed rekrutacją oraz pracowało na etacie w trakcie studiów (Tabela 6).

Tabela 6. Pięć kierunków z największym doświadczeniem pracy przed i na studiach – absolwenci stacjonarnych studiów jednolitych Tabela przedstawiająca pięć kierunków z największym doświadczeniem pracy przed i na studiach – absolwenci stacjonarnych studiów jednolitych

Studia niestacjonarne

W przypadku studiów niestacjonarnych jednolitych ponownie najczęściej doświadczenie zawodowe przed i w trakcie studiów gromadzili absolwenci teologii. Jednocześnie w tej grupie około połowa absolwentów kierunków psychologicznych i prawniczych również miała takie doświadczenie.

Tabela 7. Pięć kierunków z największym doświadczeniem pracy przed i na studiach – absolwenci niestacjonarnych studiów jednolitych Tabela przedstawiająca pięć kierunków z największym doświadczeniem pracy przed i na studiach – absolwenci niestacjonarnych studiów jednolitych

Podsumowanie

Dane z monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych pokazują duże zróżnicowanie aktywności zawodowej absolwentów przed rekrutacją i w trakcie studiów. Nie tylko absolwenci studiów niestacjonarnych, ale też liczna grupa absolwentów studiów stacjonarnych łączyła naukę i pracę. Zjawisko to jest szczególnie powszechne w przypadku absolwentów i absolwentek pielęgniarstwa, inżynierii bezpieczeństwa (i niektórych innych kierunków inżynieryjnych), a także w przypadku niektórych kierunków ekonomicznych.