O badaniu

System monitoringu zawodowych losów absolwentów


Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych uznawane są za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy. Wykorzystanie danych administracyjnych do prowadzenia badań procesów edukacyjno-zawodowych jest praktyką sprawdzoną i stosowaną z powodzeniem w wielu krajach europejskich, m.in. w krajach skandynawskich, w Hiszpanii, Austrii, na Litwie i na Węgrzech.

W Polsce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wdraża system monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych. Polski system jest rozwiązaniem nowatorskim w skali Europy, który spotyka się z dużym uznaniem ze strony badaczy europejskich. Głównym źródłem informacji systemowych są dane administracyjne pochodzące z rzetelnych źródeł - systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dlaczego badanie jest bezpieczne i rzetelne?


Zastosowane procedury przewidziane w ustawie regulującej monitorowanie losów absolwentów uczelni na podstawie danych administracyjnych ZUS i POL-on gwarantują zachowanie pełnej anonimowości osób objętych badaniem. W analizowanym zbiorze brak jakichkolwiek danych osobowych, zaś absolwenci są odróżniani na podstawie losowego numeru nie dającego możliwości identyfikacji osób.

Ze względu na brak konieczności kontaktów z absolwentami w celu przeprowadzenia monitoringu nie narusza się prywatności badanych. Na podstawie informacji skonstruowano rzetelne wskaźniki sukcesu na rynku pracy, pozwalające na porównywanie sytuacji absolwentów różnych kierunków w różnych okresach objętych badaniem. Nie było to dotychczas możliwe w sytuacji prowadzenia badań losów absolwentów przy wykorzystaniu badań opinii.

O raporcie automatycznym

Raport automatyczny stanowi podstawę wdrażanego w Polsce systemu monitoringu losów absolwentów uczelni. Na podstawie zgromadzonych danych generowane są trzy typy raportów automatycznych, które odpowiadają trzem poziomom analizy:

  • program studiów,
  • szkoła wyższa,
  • Polska.

Raporty dostępne są w wersji pełnej oraz skróconej. Generowane są według jednolitych wzorców. Aby ułatwić lekturę udostępnianych wyników, wzorce raportów zawierają proste, łatwo zrozumiałe wskaźniki opatrzone komentarzami zawierającymi niezbędne interpretacje i podkreślające ograniczenia wnioskowania. Celem tych raportów nie jest kompletna, pogłębiona analiza losów absolwentów wybranych kierunków na rynku pracy, lecz umożliwienie zapoznania się z najważniejszymi wskaźnikami charakteryzującymi ekonomiczne aspekty losów absolwentów.

Raporty dotyczące ekonomicznych aspektów losów absolwentów uczelni udostępniane w ramach systemu monitoringu są generowane automatycznie przy użyciu dedykowanego oprogramowania. Ich celem jest jak najszersze udostępnienie opinii publicznej, w szczególności przedstawicielom uczelni, absolwentom, studentom, kandydatom na studia prostej i zrozumiałej informacji na temat sytuacji absolwentów różnych kierunków na rynku pracy. Sposób prezentacji wyników ma pozwalać na porównywanie dostarczonych wyników między kierunkami, czy uczelniami.

Raporty zostały przygotowane osobno dla absolwentów, którzy uzyskali dyplom w 2014 i 2015 roku.

Kontakt

Wróć na górę">