O raporcie automatycznym

Raport automatyczny stanowi podstawę działającego w Polsce systemu monitoringu losów absolwentów uczelni. System ELA zawiera raporty tematyczne poświęcone różnorodnym aspektom losów absolwentów. Tematami tych raportów są:

  • poszukiwanie pracy i bezrobocie,
  • wynagrodzenia,
  • praca a dalsze studia,
  • geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów.

Powyższe raporty zostały przygotowane dla trzech poziomów analizy:

  • program studiów,
  • szkoła wyższa,
  • Polska.

Raporty zawierają proste, łatwo zrozumiałe wskaźniki, które zostały opatrzone komentarzami zawierającym interpretacje oraz wyjaśniającym ograniczenia wnioskowania. Raporty umożliwiają zapoznanie się z najważniejszymi wskaźnikami charakteryzującymi ekonomiczne aspekty losów absolwentów. Ich celem jest jak najszersze udostępnienie opinii publicznej, w szczególności przedstawicielom uczelni, absolwentom, studentom, kandydatom na studia prostej i zrozumiałej informacji na temat sytuacji absolwentów różnych kierunków na rynku pracy. Sposób prezentacji wyników pozwala na porównywanie dostarczonych wyników między kierunkami czy uczelniami. Jest to możliwe dzięki automatycznemu generowaniu raportów według jednolitych wzorców.

Badanie obejmuje osoby, które ukończyły studia w latach 2014, 2015 i 2016. Raporty zostały przygotowane osobno dla każdego rocznika absolwentów.

O badaniu

System monitoringu zawodowych losów absolwentów


Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych uznawane są za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy. Wykorzystanie danych administracyjnych do prowadzenia badań procesów edukacyjno-zawodowych jest praktyką sprawdzoną i stosowaną z powodzeniem w wielu krajach europejskich, m.in. w krajach skandynawskich, w Hiszpanii, Austrii, na Litwie i na Węgrzech.

W Polsce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wdraża system monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych. Polski system jest rozwiązaniem nowatorskim w skali Europy, który spotyka się z dużym uznaniem ze strony badaczy europejskich. Głównym źródłem informacji systemowych są dane administracyjne pochodzące z rzetelnych źródeł - systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt realizowany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dlaczego badanie jest bezpieczne i rzetelne?


Zastosowane procedury przewidziane w ustawie regulującej monitorowanie losów absolwentów uczelni na podstawie danych administracyjnych ZUS i POL-on gwarantują zachowanie pełnej anonimowości osób objętych badaniem. W analizowanym zbiorze brak jakichkolwiek danych osobowych, zaś absolwenci są odróżniani na podstawie losowego numeru nie dającego możliwości identyfikacji osób.

Ze względu na brak konieczności kontaktów z absolwentami w celu przeprowadzenia monitoringu nie narusza się prywatności badanych. Na podstawie informacji skonstruowano rzetelne wskaźniki sukcesu na rynku pracy, pozwalające na porównywanie sytuacji absolwentów różnych kierunków w różnych okresach objętych badaniem. Nie było to dotychczas możliwe w sytuacji prowadzenia badań losów absolwentów przy wykorzystaniu badań opinii.

Kontakt

Wróć na górę">